OBCHODNÍ PODMÍNKY BOŽIVA.CZ

OBSAH

 1. Úvodní ustanovení
 2. Přihlašení do kurzu
 3. Objednávka služeb
 4. Cena
 5. Platby
 6. Uživatelský účet
 7. Odstoupení od smlouvy
 8. Záruky a reklamace
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Vrácení kurzovného a náhrady za zrušení lekcí
 11. Další práva a povinnosti

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávající, kterou je Michaela Soukalová, se sídlem Střešovická 1013/41, Praha 6, 162 00, IČ 08404801, e-mail: boziva@boziva.cz (dále jen „poskytovatel“ upravájí v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a zájemcem o konkrétní kurz (dále jen „zákazník“) prostřednictvím webových stránek www.boziva.cz

 

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží či službu od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy, která vzniká ve znění přihlášky odeslané zákazníkem prostřednictvím webového rozhraní obchodu, okamžikem potvrzení objednávky poskytovatelem zaslaným na e-mailovou adresu zákazníka.

 

4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Přihlašování do kurzů

 1. Zákazník se může přihlašovat na konkrétní kurzy prostřednictvím prodejního formuláře na stránkách www.boziva.cz. Poskytovatel může poskytovat kurzy třetích stran, pokud je součástí kurzu, do kterého se zákazník přihlásil téma, kterou poskytovatel sám neobsáhne.
 2. Před odesláním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do přihlášky uvedl.
 3. Údaje uvedené v přihlášce jsou poskytovatelem považovány za správné.
 4. Odesláním objednávky se zákazník zavazuje zaplatit za kurz dohodnutou cenu.
 5. Poskytovatel neprodleně po obdržení přihlášky toto obdržení zákazníkovi potvrdí e-mailem.
 6. Přihláška, na kterou není zákazníkem zaplaceno do 10 dní od odeslání bude stornována, přičemž platí, že poskytovatel automaticky odstupuje od smlouvy.
 7. Po přijetí platby na účet poskytovatele poskytovatel potvrdí zákazníkovi přijetí platby a platnost přihlášky (vznik smlouvy) e-mailem.
 8. Poskytovatel se zavazuje poskytovat kurz daného typu ve stanovený den, čas, období a místo, vyjma státních svátků nebo předem oznámených termínů.
 9. Poskytovatel se zavazuje poskytovat další podklady pro domácí studium a doplňkové podklady, které jsou součástí kurzu.
 10. Poskytovatel má právo zrušit přihlášku v případě, kdy není možné zabezpečit objednaný kurz. V takovémto případě zákazníkovi bezodkladně vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní kurz, nebo jiné řešení, bude-li s tím zákazník souhlasit. Poskytovatel má právo zrušit přihlášku také v případě, kdy se mu nepodaří kontaktovat zákazníka (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost).

3. Objednávka služeb vyplněním objednávkového formuláře

 1. Klient v objednávkovém formuláři Fapi zvolí požadované služby a uvede své kontaktní údaje. Odesláním objednávky je projeven zájem o uzavření Smlouvy.
 2.  Na základě projeveného zájmu je Klientovi zaslán návrh Smlouvy společně s fakturou za zvolené služby. Návrh smlouvy je platný pouze po dobu splatnosti přiložené faktury a jejím uplynutím pozbývá platnosti.
 3. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká úhradou ceny služeb fakturované Poskytovatelem.
 4. Dojde-li k projevení zájmu o uzavření smlouvy Klientem, avšak neuhradí-li následně Klient fakturu na cenu objednaných služeb, zavazuje se uhradit manipulační poplatek ve výši 1000, Kč.
 5. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při výběru a nákupu online kurzu. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy hradí Klient sám.

 

4. Cena

 1. Ceny kurzu jsou uvedeny v nákupním formuláři
 2. Poskytovatel není plátcem DPH, kurzovné není osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet podle ustanovení § 51 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

5. Platby

Platbu za přihlášku může zákazník provést:

 1. převodem na účet poskytovatele na základě automaticky generovaného e-mailu s údaji k platbě.

6. Uživatelský účet

 1. Bezodkladně po uzavření Smlouvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů, budou Klientovi přiděleny přístupové údaje do uživatelské sekce. (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může Klient využívat obsah sdílený Poskytovatelem v rámci poskytování služeb. V případě platby na bankovní účet je Klient povinen hradit cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Klienta uhradit cenu služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 2. Při objednávání služeb je Klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednávce služeb budou uvedeny v uživatelském účtu a Klient je při jakékoliv jejich změně povinen je aktualizovat. Údaje uvedené Klientem v uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu může být zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Přístup k uživatelskému účtu zanikne uplynutím doby trvání objednaného programu.
 6. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. V případě online členství klient zodpovídá za svou vlastní kvalitu internetového připojení a techniku pomocí které se připojuje k pravidelnému online vysílání. Zda se klient/člen online skupiny k vysílání připojí nebo ne, není zodpovědnost poskytovatele.
 8. Přístup k online setkání bude udělen pomocí odkazu na Zoom, který bude v členské sekci facebookové skupiny, nebo zaslán pomocí emailu.
 9. Klient bere na vědomí, že poskytovatel se může z vážných zdravotních důvodů, nebo jiných komplikací výjimečně bez ohlášení nedostavit na plánované online setkání.
 10. V jiných případech je poskytovatel jakékoli změny vždy hlásit dopředu a to zase skrze uzavřenou facebookovou skupinu, či pomocí emailu. V takovém případě se poplatek za členství nevrací.

7. Odstoupení od smlouvy

 1. Ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má zákazník – spotřebitel právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů do 14 kalendářních dnů ode uzavření smlouvy. Formulář k odstoupení od smlouvy je na konci těchto obchodních podmínek (příloha 2) a je možné jej zaslat poštou na adresu Střešovická 1013/41, Praha 6, 16200, nebo e-mailem na adresu: boziva@boziva.cz.
 2. Rozhodne-li se zákazník odstoupit od smlouvy dle bodu 5.1 těchto Obchodních podmínek, je povinen v oznámení o odstoupení adresovaném poskytovateli uvést číslo přihlášky (variabilní symbol) a číslo svého bankovního účtu pro vrácení peněz. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.1. se smlouva od počátku ruší.
 3. Po splnění podmínek dle bodu 5.2 těchto Obchodných podmínek poskytovatel vrátí zákazníkovi ve lhůtě nepřekračující 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení celou částku zaplacenou zákazníkem za přihlášku.

8. Záruky a reklamace

 1. Vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 2. V případě zjištění neshody mezi popisem kurzu, na který se zákazník přihlásil, musí zákazník co nejdříve informovat poskytovatele e-mailem nebo telefonicky o zjištěných nedostatcích.

9. Ochrana osobních údajů

 1. Všechny osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci vytvoření
  přihlášky prostřednictvím prodejního formuláře jsou shromažďované, zpracovávané a uchovávané v souladu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů – GDPR (dále jen „Nařízení“).
 2. K poskytování osobních údajů dochází při odeslání objednávky, a to v rozsahu údajů uvedených zákazníkem v objednávkovém formuláři.
 3. Zákazník se před odesláním objednávky seznámil s Informací poskytovatele o zpracování osobních údajů přiložených v prodejním formuláři Fapi.cz

 

10. Vracení kurzovného, náhrady a zrušení lekcí

 1. Vrácení kurzovného bez udání důvodů je možné pouze v případě, že se zákazník odhlásí nejpozději do 14ti dnů od vytvoření objednávky. V tomto případě si poskytovatel účtuje storno poplatek ve výší 1000 Kč. Vrací se pouze částka za nevyužité lekce od data odhlášení se z kurzu. V tomto jediném případě se vrací částka poměrná.
 2. Kurzovné nelze vracet při platbě poukázkami, fakturou nebo dárkovými poukazy.
 3. V případě absence lektora zajistí poskytovatel adekvátní náhradu, nebo ve
  výjimečných případech dojde ke zrušení kurzu (maximálně 1 x za semestr). V tomto případě budou zákazníci upozorněni v předstihu e-mailem nebo pomocí zprávy SMS. Lekce bude řádně nahrazena v jiný, předem dohodnutý termín.
 4. Organizátor – poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit konání programu kdykoliv před termínem začátku programu bez nároku na finanční kompenzaci vzniklých nákladů účastníkům programu, mimo zaplaceného kurzovného, které bude vráceno v plné výši.

 

11. Další práva a povinnosti

 1. Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 3. Smlouvy jejichž součástí jsou tyto obchodní podmínky se řídí právními předpisy platnými v České republice.

 

Tyto podmínky platí pro přihlášky od 1.8. 2023.

 

V Praze, dne 1. srpna 2023